Důležité: V případě, žezastupujete právnickou osobu,termínem „Vy“, „zpracovatel“ nebo „Zákazník“ je v těchto Podmínkách označována tato právnická osoba. Uzavřením smlouvy s Jetveo potvrzujete, že jste oprávněni za tuto právnickou osobu jednat, že jste si pečlivě přečetli tyto Podmínky a že s nimi souhlasíte.

Jetveo je webová platforma a služba, která je vlastněna a provozována společností Jetveo s.r.o. (dále jako „Jetveo“). Platforma Jetveo je low-code programovací nástroj dostupný na stránkách Jetveo, sloužící k tvorbě webových aplikací, jehož součástí je vedle uživatelského prostředí, obsahujícího komponenty, moduly, funkce, šablony a elementy, které uživateli vygenerují část programového kódu, také služba, která umožňuje běh aplikací, jejich nastavení a nastavení přístupu pro Koncové uživatele aplikací, dostupná v prostředí Jetveo nebo v prostředí Uživatele (dále jako “Platforma”).

Tyto Podmínky zpracování osobních údajů Jetveo (dále jako „Podmínky) upravují práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Jetveo, v případě, že Zákazník je správcem a Jetveo je zpracovatelem osobních údajů. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Zákazníkem a Jetveo.

Pojmy, které jsou používány v těchto Podmínkách, mají stejný význam jako pojmy používané ve Všeobecných obchodních podmínkách platformy Jetveo.

Pokud jste fyzická osoba, přečtěte si, prosím, Zásady ochrany soukromí.

 1. Výklad pojmů

  1. Osobní údaje jsou osobní údaje ve smyslu čl. 4 GDPR, zpracovávané Jetveo na Váš účet, ke kterému dochází při provozování Platformy.

  2. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Jetveo, jejímž předmětem je poskytování služeb Platformy.

  3. Termíny subjekt údajů, porušení zabezpečeníosobních údajů, zpracování a dozorovýúřad mají stejný význam jako v GDPR.

 2. Postavení a pokyny při zpracování osobních údajů

  1. Jetveo se zavazuje zpracovávat pro Vás osobní údaje výlučně na základě Vašich doložených pokynů, pokud Jetveo toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Jetveo vztahuje.

  2. Za doložené pokyny se považuje zejména smlouva uzavřená písemně mezi stranami, na základě, které dochází ke zpracování osobních údajů.

  3. Pokud jste ve skutečnosti zpracovatelem všech nebo některých osobních údajů ve smyslu GDPR, zaručujete se v takovém případě Jetveo, že Vaše pokyny a jednání ve vztahu k osobním údajům, včetně pověření Jetveo jako dalšího zpracovatele těchto osobních údajů, byly písemně odsouhlaseny příslušným správcem.

  4. Uzavřením smlouvy prohlašujete a potvrzujete, že jste se důkladně seznámili s těmito Podmínkami a jejich obsahem, že jim rozumíte a že s nimi souhlasíte.

 3. Doba zpracování osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů podle Podmínek bude prováděno do doby výmazu všech osobních údajů podle tohoto článku.

  2. Jetveo po uplynutí 1 měsíce ode dne skončení smlouvy, bez ohledu na způsob nebo důvod jejího skončení, trvale vymaže veškeré osobní údaje a jejich existující kopie, s výjimkou těch osobních údajů nebo jejich kopií, jejichž uložení požaduje právo Evropské unie nebo členského státu, které se vztahuje na Jetveo.

  3. Pokud Jetveo v souladu s odst. 6.8. Obchodních podmínek nejpozději do 20 dní od skončení smlouvy doručíte písemnou žádost o předání Metadat a Dat Koncových uživatelů, předáme Vám v souladu s tímto ustanovením obchodních podmínek Metadata a Data Koncových uživatelů, a to včetně možných osobních údajů, která tato Metadata a Data Koncových uživatelů zahrnovala. Tyto údaje Vám budou předány ve strojově čitelné formě. V případě marného uplynutí lhůty dle tohoto odstavce osobní údaje trvale vymažeme dle předchozího odstavce.

 4. Povaha a účel zpracování osobních údajů

  1. Jetveo bude osobní údaje zpracovávat způsoby v souladu se smlouvou a Podmínkami, a to výlučně za účelem poskytování služeb Platformy, není-li mezi stranami ujednáno jinak.

  2. Povaha zpracování zahrnuje všechny operace potřebné k dosažení účelu smlouvy uzavřené mezi Jetveo a zpracovatelem.

 5. Typy osobních údajů a kategorie subjektu údajů

  1. Jetveo bude na Váš účet zpracovávat osobní údaje:

   1. poskytnuté Zákazníkem při zakládání Zákaznického účtu nebo při využívání Platformy,

   2. vložené Uživatelem do Platformy za účelem vytvoření Aplikace, a

   3. vložené Koncovými uživateli do Aplikace.

  2. Ustanovení předchozího odstavce nebrání tomu, aby Jetveo zpracovávalo další osobní údaje subjektu údajů jako jejich správce, a to v souladu se všemi právními předpisy.

  3. Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zejména jméno, název firmy, IČ, DIČ, kontaktní a identifikační adresy, e-mail, platební údaje, uživatelská jména nebo jakékoliv další osobní údaje, které v rámci požadavků subjekty údajů dobrovolně předají ke zpracování Jetveo.

  4. Osobní údaje se týkají následujících kategorií subjektu údajů:

   1. zaměstnanců, spolupracovníků nebo partnerů Zákazníka,

   2. Uživatelů Platformy, a

   3. Koncových uživatelů Aplikací.

  5. Jetveo pro správce nebude zpracovávat žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

  6. Pokud by mělo dojít ke zpracování osobních údajů uvedených v odst. 5.5. těchto Podmínek nebo ke zpracování jiných typů osobních údajů, než které jsou uvedené v odst. 5.1. těchto Podmínek, jste povinni ihned písemně vyrozumět Jetveo a současně poskytnout veškerou součinnost tak, aby došlo k řádnému zpracování těchto údajů v souladu s obecnými právními předpisy. Současně se zavazujete, že ponesete zvýšené náklady spojené se zpracováním takových údajů.

 6. Práva a povinnosti stran

  1. Vaší povinností je a nesete výlučnou odpovědnost za:

   1. informování subjektu údajů o zpracování osobních údajů, získání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, pokud je zapotřebí, a za vyřizování žádostí subjektu údajů týkajících se výkonu jejich práv podle čl. 15–21 GDPR,

   2. plnění všech oznamovacích povinností vůči dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména za ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.

  2. Jste výlučně odpovědni za seznámení se s Podmínkami a vyhodnocení přijatých bezpečnostních opatření a závazků Jetveo s ohledem na Vaše potřeby, zejména ve vztahu k bezpečnostním povinnostem podle obecně závazných právních předpisů.

  3. Zavazujete se, že jste před uzavřením smlouvy a přijetím Podmínek důkladně prověřili a vyhodnotili bezpečnostní opatření zavedená a udržovaná Jetveo s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Uzavřením smlouvy potvrzujete, že bezpečností opatření zavedená a udržovaná Jetveo, jak je uvedeno v Podmínkách, zajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na hrozící rizika.

  4. Pokud Jetveo při zpracovávání osobních údajů obdrží od subjektu údajů jakoukoliv žádost, sdělí Jetveo subjektu údajů, aby se s žádostí obrátil přímo na Vás. Za vyřízení takové žádosti jste odpovědní Vy jako správce.

  5. Za účelem ochrany osobních údajů se Jetveo zavazuje, že po dobu zpracování osobních údajů podle Podmínek:

   1. přijme a bude udržovat sjednaná technická a organizační opatření v příloze A těchto Podmínek (bezpečnostní opatření), aby zajistili požadovanou úroveň zabezpečení osobních údajů,

   2. podnikne odpovídající kroky k zajištění dodržování bezpečnostních opatření svými zaměstnanci, jinými spolupracovníky nebo dodavateli v rozsahu odpovídajícím jejich činnostem, včetně zajištění, že se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo se na ně vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti,

   3. v rozsahu přiměřeném povaze zpracování a informacím, které bude mít k dispozici, bude zpracovatel nápomocný správci při zajišťování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, při ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem,

   4. poskytne nezbytné informace, které lze po Jetveo spravedlivě požadovat, pro splnění Vašich povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů podle obecně závazných právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů,

   5. poskytne veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracovatele stanovené v čl. 28 GDPR a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje, a

   6. povede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Vás a bude připraven na vyžádání dozorového úřadu tyto záznamy předložit.

  6. Jetveo nese odpovědnost za porušení Podmínek všemi osobami, které pověřil zpracováním osobních údajů (například zaměstnanci, jinými osobami v obdobném postavení vůči zpracovateli nebo dodavateli zpracovatele), a všemi dalšími zpracovateli, které do zpracování osobních údajů zapojil.

 7. Další zpracovatelé

  1. Jetveo je oprávněno zapojit do zpracování osobních údajů další zpracovatele, nevyslovíte-li proti jejich zapojení námitky.

  2. Jetveo Vás informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení v dostatečném termínu před plánovanou změnou. Po tuto dobu máte právo vyslovit vůči změně námitky. Nevyslovíte-li námitky, má se za to, že se změnou souhlasíte. Oznámení změn bude provedeno na kontaktní e-mailovou adresu vyplněnou v uživatelském účtu.

  3. Jetveo se zavazuje vést vždy aktuální seznam dalších zpracovatelů.

  4. V případě zapojení dalšího zpracovatele do zpracování osobních údajů v souladu s těmito Podmínkami Jetveo zajistí, aby další zpracovatel dodržoval při zpracování osobních údajů tyto Podmínky (včetně povinnosti umožnit audit a inspekci dodržování této smlouvy u dalšího zpracovatele).

  5. Jste oprávnění kdykoliv vznést námitky proti zapojení konkrétního dalšího zpracovatele do zpracování osobních údajů, a to i po uplynutí doby podle odst. 7.2. těchto Podmínek. V takovém případě se strany dohodnou na tom, jak situaci vyřešit (například nahrazením dalšího zpracovatele, přijetím vhodných záruk nebo vzetím zpět námitek).

 8. Pravidla provádění auditů a inspekcí

  1. Poté, co Jetveo obdrží žádost správce o audit nebo inspekci, se strany dopředu dohodnou na: (a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu nebo (b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání inspekce, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během inspekce.

  2. Nedohodnou-li se strany v souladu s bodem 1 této přílohy na všech potřebných náležitostech auditu nebo inspekce do 2 týdnů ode dne, kdy Jetveo obdrželo žádost správce, stanoví termín, průběh a další náležitosti auditu či inspekce Jetveo s přihlédnutím ke spravedlivým zájmům správce.

  3. Pro účely auditu nebo inspekce Jetveo zpřístupní správci nebo správcem pověřenému auditorovi veškeré prostory, zařízení, úložiště a systémy, kde dochází ke zpracování osobních údajů pro správce.

  4. Jetveo může vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen správcem, pokud není auditor podle názoru zpracovatele dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je v soutěžním postavení vůči zpracovateli, je jinak zjevně nevhodný nebo bez uvedení důvodu.Na základě těchto námitek správce nejprve vybere dalšího auditora. Budou-li námitky následně vzneseny i u tohoto dalšího auditora, správce námitkyposoudí a pokud je shledá důvodnými, provede audit sám.

  5. Odměnu auditora, pověřeného správcem, hradí správce. Pokud by však audit nebo inspekce odhalily závažná porušení Podmínek ze strany Jetveo,uhradí odměnu auditora Jetveo. Budou-li zjištěna porušení obou stran, uhradí celou odměnu auditora správce.

  6. Náklady a škodu spojenou s auditem nebo inspekcí si každá smluvní strana nese sama. Pokud se však audit nebo inspekce (1) provádí v kalendářním roce podruhé nebo častěji a (2) neodhalí závažné porušení Podmínek ze strany Jetveo, uhradí správce Jetveo škodu způsobenou provedením auditu či inspekce (zejména náklady spojené s omezením provozu a náhradu za ztracený čas).

  7. Tato pravidla se použijí také na audity a inspekce prováděné u dalšíchzpracovatelů, zapojených do zpracování Jetveo v souladu se smlouvou a Podmínkami.

Platné od: 1.10.2021

Účinné od: 1.10.2021