Všeobecné obchodní podmínky platformy Jetveo

Tyto podmínky představují soubor práv a povinností spojených s přístupem k platformě Jetveo, jejímž provozovatelem a vlastníkem je obchodní společnost Jetveo s.r.o., IČO: 02769875, se sídlem Rybářská 814/30, Brno 603 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 82420.

 1. Definice a aplikace obchodních podmínek

  1. Pojmy, použité v těchto podmínkách, mají následující význam, není-li u konkrétního pojmu uvedeno jinak:

   Aplikace

   je software vytvořený Platformou na základě Metadat poskytnutých Uživatelem, který běží v prostředí Platformy.

   Autorský zákon

   je zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

   Ceník

   je přehled cen jednotlivých úrovní Aplikací, uvedený v sekci označené jako ceník na Webových stránkách.

   Data Koncových uživatelů

   jsou veškeré vstupy, které vloží Koncový uživatel do Aplikace, například jeho registrační údaje.

   DPH

   je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

   Fakturační období

   je období, ve kterém je Zákazníkovi poskytována Služba a za které je mu účtována cena Služby dle Ceníku.

   Jetveo

   je provozovatel Platformy Jetveo, kterým je obchodní společnost Jetveo s.r.o., identifikovaná v záhlaví Obchodních podmínek.

   Koncový uživatel

   je koncový uživatel Aplikace, kterému Aplikaci zpřístupnil Uživatel.

   Kontaktní e-mail

   je e-mailová adresa Zákazníka uvedená v Zákaznickém účtu, která slouží pro komunikaci Jetveo se Zákazníkem.

   Metadata

   jsou veškeré vstupy, které Uživatel vloží do Platformy za účelem vytvoření Aplikace, jde zejména o souhrn programového kódu, nastavení, multimediálního a textového obsahu.

   Nařízení GDPR

   je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP).

   Občanský zákoník

   je zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

   Obchodní podmínky

   jsou tyto obchodní podmínky Platformy.

   Platforma

   je on-line cloudová platforma umožňující Zákazníkům vytvářet v ní, spouštět a zpřístupňovat Koncovým uživatelům vlastní Aplikace. Platforma umožňuje v rámci Zákaznických účtů v low-code konfigurovat Aplikace, obsahuje předdefinované moduly, knihovny a elementy, a představuje také souhrn hardwarové a softwarové infrastruktury, ve které Aplikace následně běží.

   Podmínky služby Jetveo pro uživatele

   jsou podmínky přístupu k Platformě a Aplikacím pro Uživatele a Koncové uživatele. Tyto podmínky jsou dostupné z adresy Jetveo.io/terms.

   Služba

   spočívá ve zpřístupnění Platformy Zákazníkovi, umožnění Zákazníkovi vyvíjet a provozovat v Platformě Aplikace a zpřístupňovat Aplikace Koncovým uživatelům Zákazníka.

   Uživatel

   je Zákazník a jakákoli další osoba, kterou Zákazník do Platformy jako uživatele přidá a udělí jí oprávnění vkládat Metadata a vyvíjet Aplikace.

   Webové stránky

   jsou webové stránky Jetveo dostupné z adresy www.jetveo.io.

   Zákaznický účet

   je uživatelské prostředí Platformy, v němž Uživatelé mohou vstupovat do Platformy, vytvářet Aplikace a ve kterém jsou uložené údaje o Zákazníkovi, které Zákazník může prostřednictvím Zákaznického účtu měnit a upravovat.

   Zákazník

   je podnikatel, který si vytvořil Zákaznický účet a kterému Jetveo poskytuje Službu.

   Zákon o některých službách informační společnosti

   je zákon č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. V případě, že mezi Jetveo a Zákazníkem bude sjednána jakákoliv individuální dohoda, která se odchyluje od znění Obchodních podmínek, má taková individuální dohoda přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

  3. Důležité: Poskytování Služby se řídí Obchodními podmínkami. Vytvořením Zákaznického účtu a zaškrtnutím souhlasu s Obchodními podmínkami Zákazník potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, rozumí jejich obsahu a zavazuje se je dodržovat.

  4. Důležité: Zákazník seznámí každého Uživatele s Obchodními podmínkami a zajistí, aby Uživatel Obchodní podmínky dodržoval. Porušení Obchodních podmínek Uživatelem se považuje za porušení ze strany Zákazníka.

  5. Důležité: Zákazníkem může být pouze podnikatel (právnická nebo fyzická osoba). Platforma je určena výlučně pro podnikatele k využití v souvislosti s jejich podnikatelskými činnostmi. Jetveo neposkytuje Službu spotřebitelům. Jetveo si vyhrazuje právo nepodnikatelům Zákaznický účet nezřídit a v případě, že bude zjištěno, že Zákazník není podnikatelem, má Jetveo oprávnění Zákaznický účet zrušit a ukončit poskytování Služby.

  6. Důležité: Tyto Obchodní podmínky jsou jedinými obchodními podmínkami platnými mezi Jetveo a Zákazníkem a výslovně vylučují aplikaci jakýchkoli jiných obchodních podmínek Zákazníka, ledaže s aplikací obchodních podmínek Zákazníka Jetveo vyslovilo předchozí písemný souhlas.

  7. Důležité: Jetveo si vyhrazuje právo v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj technologií, nebo s ohledem na stálý rozvoj Platformy a jejích funkcionalit, jednostranně změnit Obchodní podmínky nebo Ceník. V  případě jakékoli takové změny Jetveo změnu oznámí všem Zákazníkům na jejich Kontaktní e-mail alespoň 1 měsíc před plánovanou změnou. V případě, že Zákazník nebude se změnou souhlasit, je oprávněn upravit nastavení svého Zákaznického účtu tak, aby se ho změna nedotkla, nebo je oprávněn přestat přistupovat k Platformě a tím ukončit Službu za podmínek stanovených níže. Ukončení Služby nebo úpravy nastavení Zákaznického účtu musí být provedeny nejpozději do dne účinnosti oznámené změny. V opačném případě se má za to, že Zákazník se změnami souhlasí a veškeré změny se stávají k uvedenému dni závazné.

 2. Zákaznický účet a poskytování Služby

  1. Mezi Zákazníkem a Jetveo dochází k uzavření smlouvy o poskytování Služby k okamžiku vytvoření Zákaznického účtu. Služba je poskytována ode dne vytvoření Zákaznického účtu.

  2. Zákaznický účet je vytvořen prvním přihlášením Zákazníka do Zákaznického účtu.

  3. Vytvoření Zákaznického účtu je zdarma a je možné pouze prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webových stránkách, nebo později Zákazníkem v prostředí Zákaznického účtu v případech stanovených níže. Do registračního formuláře musí Zákazník povinně vyplnit firemní Kontaktní e-mail, telefon, název firmy, jméno a název účtu.

  4. Před dokončením registrace Zákaznického účtu se Zákazník seznámí s textem těchto Obchodních podmínek a dalších dokumentů, které s poskytováním Služby souvisí a jejich znění odsouhlasí. V případě, že Zákazník nebude souhlasit, nelze registrační proces dokončit a Zákaznický účet nebude vytvořen. Zákazník nemá na vytvoření Zákaznického účtu nárok.

  5. Zákazník je povinen uvádět při registraci Zákaznického účtu úplné a přesné údaje a udržovat tyto údaje přesné a aktuální po celou dobu poskytování Služby. Za správnost a úplnost údajů odpovídá Zákazník. V případě uvedení nesprávných, neúplných nebo neaktualizovaných údajů nenese Jetveo žádnou odpovědnost za nefunkčnost Platformy, jejích funkcí nebo Aplikací a jejich využívání Koncovými uživateli.

  6. Po dokončení registrace obdrží Zákazník potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji do Zákaznického účtu spolu s odkazem na přístup do Zákaznického účtu. Přes odkaz může Zákazník provést první přihlášení do Zákaznického účtu.

  7. Zákazník je povinen zabezpečit Zákaznický účet heslem a Jetveo nenese žádnou odpovědnost za narušení Zákaznického účtu v důsledku nezměnění, nedostatečné bezpečnosti, nebo úniku hesla.

  8. Při prvním přihlášení do Zákaznického účtu bude Zákazník seznámen s uživatelským prostředím Zákaznického účtu prostřednictvím tutoriálu. Jetveo doporučuje se s tutoriálem seznámit.

  9. Důležité: Pokud je Zákaznický účet zřízen fyzickou osobou ve prospěch právnické osoby, pak je Zákazníkem tato právnická osoba. Fyzická osoba jednající za právnickou osobu při vytvoření Zákaznického účtu a následně v rámci Platformy prohlašuje, že je oprávněna za právnickou osobu v potřebném rozsahu jednat. V případě, že by příslušné oprávnění fyzická osoba neměla, nebo se ukázalo jako neplatné, pak platí, že Zákaznický účet patří této fyzické osobě a té je poskytována Služba.

 3. Aplikace a cena Služby

  1. Cena Služby se odvíjí od počtu Aplikací a úrovně jejich funkcí a počtu uživatelů.

  2. Jetveo umožňuje v rámci platformy vytvářet dvě úrovně Aplikací v závislosti na jejich funkcích, a to Aplikace Free a Aplikace Standard. Aplikace Free i Aplikace Standard jsou určeny pro komerční využití.

  3. Služby spojené s Aplikací Free jsou bezplatné. Aplikace Free má pouze omezenou nabídku funkcí a je omezená pro maximální počet Koncových uživatelů. Zákazník bere tyto skutečnosti na vědomí a rozumí tomu, že v takovém případě se nejedná o chybu Platformy ani Služby a nemá nárok na jakoukoli kompenzaci těchto omezení.

  4. Služby spojené s Aplikací Standard jsou účtovány v souladu s Ceníkem dle konkrétního počtu Koncových uživatelů a v závislosti na volitelných funkcích, které Zákazník zvolí. Celkovou cenu za konkrétní Aplikaci může Zákazník zobrazit v Zákaznickém účtu.

  5. Konkrétní ceny a funkce Aplikací jsou vždy uvedeny v aktuálním Ceníku uvedeném na Webových stránkách.

  6. Zákazník je oprávněn kdykoli přejít z Aplikace Free na Aplikaci Standard. Změnu může Zákazník provádět v Zákaznickém účtu v menu konkrétní Aplikace.

  7. Vedle nabídky úrovní Aplikace Free a Aplikace Standard nabízí Jetveo také individualizovanou Službu a individualizované možnosti Platformy. Tato služba je založena na individuální poptávce Zákazníka a nabídce Jetveo. Tato Služba vzniká vždy až na základě individuální dohody mezi Jetveo a Zákazníkem a bude předmětem samostatné smlouvy. Tyto Obchodní podmínky se použijí na takovou smlouvu přiměřeně.

  8. Důležité: V případě, že dojde k překročení limitů funkcí Aplikace Free (zejména překročení počtu Koncových uživatelů), bude na tuto skutečnost Zákazník upozorněn a následujícím dnem po překročení limitů funkcí mu bude úroveň Aplikace Free automaticky změněna na úroveň Aplikace Standard. Zákazník je v návaznosti na změnu oprávněn ukončit Aplikaci. V takovém případě uhradí Zákazník pouze cenu Aplikace za jedno Fakturační období.

  9. Důležité: Z Aplikace Standard nelze přejít zpět na Aplikaci Free, a to ani v případě, že by funkce konkrétní Aplikace nebo množství jejích Koncových uživatelů odpovídali úrovni Aplikace Free.

  10. Důležité: Jetveo si vyhrazuje právo omezit maximální počet Aplikací Free v rámci Platformy. V případě, že dojde k vyčerpání limitu Aplikací Free bude Zákazník upozorněn, že došlo k vyčerpání limitu a není možné vytvořit další Aplikaci Free.

  11. Důležité: Jetveo si vyhrazuje právo změnit Ceník a funkce Aplikací (změnit maximální počet Koncových uživatelů, měsíční cenu apod.), a to jak jejich rozšířením, tak jejich zúžením. V případě takové změny jde o změnu v souladu s odst. 1.7 Obchodních podmínek.

 4. Omezení Aplikací Free

  1. Důležité: S ohledem na to, že Aplikace v rámci tarifu Aplikace Free nejsou v rámci Služby zpoplatněné, Jetveo neodpovídá za jejich řádný běh, neposkytuje k těmto Aplikacím podporu ani údržbu, neodpovídá za jejich dostupnost a negarantuje žádné jejich funkční, nefunkční nebo jiné parametry. Jetveo současně negarantuje žádný uptime Aplikací v tarifu Aplikace Free. Zákazník výslovně bere na vědomí, že Jetveo nemá povinnost zabezpečit, aby byly Aplikace po dobu trvání závazku bez vad.

  2. Důležité: S ohledem na to, že Aplikace v rámci tarifu Aplikace Free nejsou v rámci Služby zpoplatněné, Poskytovatel není povinen tyto Aplikace aktualizovat tak, aby byly bez vad po dobu trvání závazku, ani není povinen o případných aktualizacích Zákazníka informovat. Toto Zákazník bere výslovně na vědomí.

  3. Důležité: Zákazník souhlasí, že v Aplikacích tarifu Aplikace Free může Jetveo Koncovým uživatelům zobrazovat reklamu a propagační nabídky Jetveo a jeho partnerských subjektů. Jakékoliv výtěžky z takové reklamy náleží výlučně Jetveo. Výběr obsahu reklamy záleží na uvážení Jetveo.

 5. Platby

  1. Veškeré ceny v jakékoliv nabídce nebo Ceníku jsou vždy uvedeny bez DPH, není-li vedle konkrétní částky výslovně uvedeno, že zahrnuje DPH. Jetveo je plátcem DPH a k ceně může být připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  2. Zákazník je povinen při aktivaci první Aplikace Standard vyplnit své fakturační údaje a zadat způsob platby – Zákazník může zvolit platby kreditní kartou, prostřednictvím PayPal účtu, nebo převodem na základě faktury vystavené Jetveo. V případě, že Zákazník své fakturační údaje nezadá, bude k tomu vyzván oznámením v Zákaznickém účtu. Bez uvedení fakturačních údajů není možné poskytnout Službu na úrovni Aplikace Standard.

  3. Zákazník hradí Službu vždy na začátku Fakturačního období. Fakturační období počíná běžet první dnem aktivace první Aplikace Standard, trvá kalendářních 30 dní a je stejné pro jakékoliv další aktivované Aplikace Standard. Jakákoli další Aplikace Standard aktivovaná v průběhu běžícího Fakturačního období je po jeho skončení doúčtována poměrnou částkou podle počtu dnů Fakturačního období, ve kterém byla aktivována.

  4. Důležité: Cena Služby je vždy určena za celé Fakturační období, bez ohledu na to, kdy Zákazník prováděl změny v rámci Aplikací, mající vliv na cenu. Pokud tak Zákazník navýší např. počet Koncových uživatelů, nebo Aplikaci rozšíří o volitelné funkce v rámci Fakturačního období, a to i opakovaně, bude cena určena jako cena za maximální počet funkcí (případně počtu Koncových uživatelů), kterých u konkrétní Aplikace Zákazník v rámci Fakturačního období dosáhne. S ohledem na uvedené se Zákazníkům doporučuje, aby jakékoli změny v rámci Aplikací, které mají vliv na cenu, prováděli nejlépe na začátku Fakturačního období, nebo v případě odebrání Koncových uživatelů Aplikace, na konci Fakturačního období.

  5. Důležité: Platba Služby proběhne v návaznosti na zvolenou platební metodu. V případě platby platební kartou nebo přes účet PayPal se platba provede následovně:

   1. První den Fakturačního období se automaticky provede platba za konkrétní Fakturační období dle aktuálního Ceníku a počtu a rozsahu Aplikací Standard. Platba proběhne stržením konkrétní částky z platební karty nebo PayPal účtu Zákazníka.

   2. V případě, že automatická platba bude neúspěšná, bude učiněn další opakovaný pokus o platbu následující den. V případě, že ani napodruhé platba nebude úspěšná, bude proveden třetí, poslední, automatický pokus, a to třetí den od začátku Fakturačního období.

   3. V případě, že platba nebude úspěšná ani při třetím opakovaném pokusu, bude Zákazníkovi zaslána na Kontaktní e-mail notifikační zpráva, v níž bude upozorněn, že pokud nebude platba provedena v náhradní lhůtě 5 dnů, dojde uplynutím této lhůty k pozastavení běhu všech Aplikací Zákazníka (včetně Aplikací Free).

   4. V případě úspěšné platby obdrží Zákazník na Kontaktní e-mail potvrzení spolu s odkazem na stažení elektronického daňového dokladu. Tímto Zákazník souhlasí s  tím, že mu bude zasílán daňový doklad pouze v  elektronické podobě.

  6. Důležité: V případě platby převodem z  účtu se platba provede následovně:

   1. Jetveo na začátku Fakturačního období vystaví fakturu za Služby, se splatností 14 dnů a zašle ji na Kontaktní e-mail.

   2. V případě že Zákazník neuhradí fakturu v uvedené splatnosti, bude Zákazníkovi zaslána na Kontaktní e-mail notifikační zpráva, v níž bude upozorněn, že pokud nebude platba provedena v náhradní lhůtě 5 dnů, dojde uplynutím této lhůty k pozastavení běhu všech Aplikací Zákazníka (včetně Aplikací Free).

   3. V případě úspěšné platby obdrží Zákazník na Kontaktní e-mail potvrzení. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude zasílána faktura pouze v elektronické podobě.

  7. Důležité: Jestliže dojde v důsledku prodlení Zákazníka s platbou k pozastavení běhu Aplikací, nebude moci Zákazník Aplikace upravovat a budou znepřístupněny také pro Koncové uživatele.

  8. Důležité: Pokud dojde k úhradě dlužné platby alespoň do konce Fakturačního období, za které Zákazník nehradil řádně a včas platbu, bude pro další Fakturační období obnoven běh Aplikací. V opačném si Jetveo vyhrazuje právo zrušit Zákaznický účet Zákazníka.

 6. Doba trvání a zrušení Služby, Zrušení zákaznického účtu

  1. Služba je poskytována po dobu existence aktivního Zákaznického účtu. K ukončení poskytování Služby dochází ke dni zrušení Zákaznického účtu.

  2. Poskytování Služby započne bez zbytečného odkladu po vzniku Zákaznického účtu. Jetveo smí tuto dobu v případě potřeby prodloužit.

  3. Zákaznický účet bude zrušen v případě, že:

   1. Zákazník neuhradí platby a nastane případ uvedený v  odst. 5.8 Obchodních podmínek.

   2. Zákaznický účet obsahující výlučně Aplikace Free se stane neaktivním ve smyslu odst. 6.4 níže.

   3. Jetveo zjistí jakékoliv porušení Obchodních podmínek, právních předpisů nebo jiných podmínek, se kterými Zákazník vyslovil souhlas a zavázal se je dodržovat, zejména, nikoli však výlučně, podmínky používání Platformy a Aplikací dle čl.7 Obchodních podmínek.

   4. Jetveo zjistí, že Zákazník, Uživatel, nebo Koncový uživatel využívá Platformu nebo Aplikace způsobem, který není jinak slučitelný s veřejným pořádkem a/nebo dobrými mravy. Posouzení případného nesouladu je plně na uvážení Jetveo a bude odrážet hodnoty, na kterých je Jetveo vybudováno.

   5. Kterákoliv smluvní strana vypoví poskytování Služby písemnou výpovědí bez udání důvodu v 3měsíční výpovědní době. Výpovědní doba podle tohoto odstavce začne běžet posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

  4. Zákaznický účet obsahující výlučně Aplikace Free se stane neaktivním v případě, že:

   1. Zákazník ani žádný jiný Uživatel se do Zákaznického účtu nepřihlásí po dobu 3 měsíců od posledního přihlášení, nebo pokud

   2. Zákazník, jiný Uživatel, ani Koncový uživatel nepoužijí, ani nevytvoří žádnou Aplikaci spojenou se Zákaznickým účtem déle než 30 dní.

  5. V případě možnosti zrušení Zákaznického účtu z důvodu uvedeného v odst. 6.3.2 se Jetveo zavazuje, že bude Zákazníka nejméně 10 dní předem informovat o hrozbě zrušení Zákaznického účtu a dá mu prostor důvody pro zrušení Zákaznického účtu odstranit. V případě, že v uvedené lhůtě dojde k nápravě, ke zrušení Zákaznického účtu nedojde. V případě, že k nápravě v uvedené lhůtě nedojde, zrušuje se Zákaznický účet jejím marným uplynutím.

  6. V případě možnosti zrušení Zákaznického účtu z důvodů uvedených v odst. 6.3.3 a 6.3.4 je Jetveo oprávněno zrušit Zákaznický účet okamžitě a o jeho zrušení bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka. To nevylučuje možnost Jetveo, v případě méně závažných porušení, postupovat podle odst. 6.5 a Zákazníka předem vyzvat k odstranění problémů.

  7. Důležité: V případě zrušení Zákaznického účtu dojde k zablokování přístupu Zákazníka k Zákaznickému účtu a pozastavení běhu všech Aplikací. Tímto okamžikem ztrácí Zákazník i další Uživatelé možnost přistupovat k Platformě, zaniká povinnost Jetveo poskytovat Službu a nelze nadále přistupovat k Aplikacím (včetně zániku přístupu Koncových uživatelů).

  8. Důležité: Jetveo bude po dobu jednoho měsíce od zrušení Zákaznického účtu uchovávat Aplikace, Metadata a Data Koncových uživatelů v obnovitelné formě. Uplynutím této doby Jetveo smaže veškeré Aplikace, Metadata a Data Koncových uživatelů bez možnosti obnovy. Zákazník nemá nárok na náhradu jakékoli škody, která mu smazáním Aplikací, Metadat a Dat Koncových uživatelů vznikla, může však ve lhůtě podle odst. 6.9. před jejich smazáním požádat o předání.

  9. Důležité: Zákazník je po zrušení Zákaznického účtu oprávněn nejpozději do 20 dní od jeho zrušení doručit Jetveo písemnou žádost o předání Metadat a Dat Koncových uživatelů. V takovém případě se Jetveo zavazuje Metadata a Data Koncových uživatelů předat Zákazníkovi ve strojově čitelné formě, a to vhodnými technickými prostředky, zvolenými Jetveo. V případě marného uplynutí této lhůty právo Zákazníka na vydání Metadat a Dat Koncových uživatelů zaniká a Jetveo je oprávněno k jejich smazání. V takovém případě nemá Zákazník nárok na náhradu jakékoli škody, která mu smazáním Metadat a Dat Koncových uživatelů vznikla.

  10. Důležité: Zákazník nemá právo na předání Aplikací spojených se Zákaznickým účtem.

  11. Důležité: V případě zrušení Zákaznického účtu je Zákazník povinen vypořádat jeho práva a povinnosti vůči ostatním Uživatelům a Koncovým uživatelům. Jetveo není v této souvislosti povinno poskytnout Zákazníkovi žádnou součinnost a nenese odpovědnost za závazky Zákazníka vůči těmto osobám.

 7. Podmínky používání Platformy a Aplikací

  1. Osobou oprávněnou k přístupu k Zákaznickému účtu, Platformě a Aplikacím je Zákazník.

  2. Dozví-li se Zákazník o tom, že došlo ke ztrátě, odcizení nebo zneužití přístupových údajů k Zákaznickému účtu, že třetí osoba porušuje podmínky Platformy nebo objeví-li jakoukoli bezpečnostní mezeru či chybu v Platformě, zavazuje se o tom okamžitě informovat Jetveo a zároveň tyto informace nesdělit a nezpřístupnit třetí osobě a nezneužít je ve prospěch svůj nebo třetí osoby.

  3. Zákazník je plně odpovědný za obsah Aplikací, jejich nastavení a za správné nastavení s nimi spojených služeb, které provádí přes Platformu.

  4. Důležité: Zákazník odpovídá Jetveo za jednání všech osob, kterým zpřístupnil Platformu, včetně Aplikací. Jetveo nenese žádnou odpovědnost za jednání takových osob v rámci Platformy, včetně Zákaznického účtu a Aplikací.

  5. Důležité: Zákazník nesmí v rámci Platformy ukládat informace nebo umožnit přenos informací, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Zákazník nesmí v rámci Platformy šířit počítačové viry, malware, trojské koně, časové bomby nebo jiné závadné aplikace.

  6. Důležité: Zákazník nesmí v rámci Platformy konfigurovat ani zpřístupňovat třetím osobám Aplikace, které jsou výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy nebo neúměrně zatěžující Platformu, jako např. Aplikace na těžbu digitálních měn nebo jiné aplikace využívající zdroje Platformy nad rámec běžných aplikací, ani zdroje třetích osob, např. síťové útoky (DoS a podobně) nebo jiné.

  7. Důležité: Zákazník se zavazuje, že nebude žádným způsobem narušovat či obcházet limity Aplikací, podmínky Platformy nebo bezpečnostní opatření softwarového vybavení a infrastruktury Jetveo, nezneužije cizí údaje k cizímu Zákaznickému účtu, nebude se snažit získat přístup do těch částí Platformy, ke kterým nemá patřičná oprávnění (a nebude k nim přistupovat), a nebude provádět kybernetické útoky na Platformu.

  8. Důležité: Zákazník nebude úmyslně ani z nedbalosti přetěžovat Platformu nad rámec běžného užití průměrným zákazníkem. Je zejména zakázáno přistupovat k Platformě prostřednictvím robotů či automatizovaných skriptů. Zákazník dále nebude provádět jakákoli penetrační testování Platformy.

  9. Důležité: Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah Metadat a Dat Koncových uživatelů, bez ohledu na to, kdo Metadata a Data Koncových uživatelů poskytl a nahrál do Platformy pod jeho Zákaznickým účtem nebo prostřednictvím jím aktivovaných Aplikací. Zákazník se zejména zavazuje, že má k Metadatům, Datům Koncových uživatelů a všem jejich součástem veškerá práva, smí je využít pro komerční Aplikace a neobsahují nevhodný, nezákonný nebo jinak škodlivý obsah.

 8. Autorské právo

  1. Zákazník prohlašuje, že má veškerá práva k Metadatům a Datům Koncových uživatelů nezbytná pro vytvoření a využívání Aplikací v  rámci Platformy. Zákazník poskytuje Jetveo nevýhradní, územně a množstevně neomezenou licenci užít Metadata a Data Koncových uživatelů všemi známými způsoby za účelem automatizované tvorby Aplikací z Metadat prostřednictvím Platformy a jejich zpřístupňování Uživatelem označeným Koncovým uživatelům prostřednictvím sítě internet. Licence se poskytuje od vytvoření Zákaznického účtu na dobu trvání poskytování Služby. Jetveo je zejména oprávněna Metadata a Data Koncových uživatelů ukládat, rozmnožovat a sdělovat veřejnosti za účely uvedenými v tomto odstavci.

  2. Jetveo z Metadat vytvoří pro Zákazníka Aplikace prostřednictvím automatizovaných funkcí Platformy.

  3. Jetveo se zavazuje Zákazníkovi, Uživatelům a Koncovým uživatelům poskytovat přístup k Platformě a Aplikaci jako součást Platformy prostřednictvím sítě internet po dobu trvání poskytování Služeb. Jedná se o poskytování Služby, která je odborně označována také jako Platform as a Service a Software as a Service. Aplikace je předmětem duševního vlastnicí Jetveo a výhradně Jetveo a její zaměstnanci a spolupracovníci k Aplikaci vykonávají autorská práva. Jetveo neuděluje Zákazníkovi žádná užívací práva k Platformě ani Aplikaci.

  4. Přístup k Platformě a Aplikacím ze strany Uživatelů a Koncových uživatelů podléhá Podmínkám služby Jetveo pro uživatele. Zákazník se zavazuje seznámit všechny Uživatele a Koncové uživatele s Podmínkami služby Jetveo pro uživatele a nezpřístupnit jim Platformu ani Aplikace před tím, než se zaváží je dodržovat. Pokud Zákazník poskytuje Koncovým uživatelům přístup k Aplikacím na základě svých vlastních obchodních podmínek, nesmí být obchodní podmínky Zákazníka v rozporu s Podmínkami služby Jetveo pro uživatele. Porušení Podmínek služby Jetveo pro uživatele ze strany Uživatele nebo Koncového uživatele se považuje za podstatné porušení Obchodních podmínek Zákazníkem.

  5. Na písemnou žádost Zákazníka Jetveo kdykoli po dobu poskytování Služby poskytne kopii Metadat ve strojově čitelné formě Zákazníkovi, a to vhodnými technickými prostředky, zvolenými Jetveo.

  6. Jetveo nebude poskytovat přístup k Aplikacím třetím osobám, odlišným od Zákazníka, Uživatelů a Koncových uživatelů, a nebude využívat Metadata k vytváření aplikací pro třetí osoby.

  7. Zákazník je oprávněn, ne však povinen, poskytovat Jetveo návrhy na vylepšení, požadavky na funkce nebo jakoukoli jinou zpětnou vazbu týkající se Platformy. Za jakoukoli zpětnou vazbu, kterou Zákazník dobrovolně poskytne, Zákazník tímto uděluje Jetveo a s ní propojeným osobám bezúplatnou, nevýhradní, celosvětovou, neodvolatelnou licenci na dobu trvání autorských majetkových práv, bez jakýchkoli množstevních omezení, k užití zpětné vazby všemi známými způsoby, včetně jejího rozmnožování, pozměňování, distribuce (prostřednictvím více úrovní distributorů nebo jiných partnerů), sdělování veřejnosti, licencování třetím osobám a sublicencování třetím osobám (prostřednictvím více úrovní sublicencí). Jetveo a s ní propojené osoby jsou oprávněné postoupit tuto licenci třetí osobě. Jetveo ani s ní propojené osoby nejsou povinné licenci využít. V souvislosti s licencí nemá Zákazník nárok na licenční poplatky ani žádný jiný druh odměny.

 9. Provozování Platformy

  1. Dostupnost Platformy:

   1. Jetveo si vyhrazuje právo v některých případech plánovaně nebo neplánovaně omezit nebo pozastavit provoz Platformy a přístup do Zákaznického účtu. Jde zejména o případy, kdy:

   2. Jetveo provádí kontroly, údržby či výměny softwarového nebo hardwarového vybavení, sloužícího k provozu Platformy, nebo opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služeb Platformy. Plánovanou odstávku oznámí Jetveo Zákazníkovi vždy předem, a to prostřednictvím oznámení v Zákaznickém účtu.

   3. Dojde k nedostupnosti způsobené odstávkou, technickou poruchou, činem třetích stran (např. našimi poskytovateli hostingu atd.), problémy s konektivitou na internetových sítích, vyšší mocí, vládními opatřeními, teroristickými činy či občanskými nepokoji, odepřením služby (tzv. denial of service) nebo jinými útoky na službu.

   4. Jetveo zjistí, včetně podezření, jakýkoli škodlivý software, kód či aktivitu v rámci Zákaznického účtu.

   5. Zákazník poruší tyto Obchodní podmínky nebo jakékoli jiné pravidlo nebo předpis, který upravuje využívání Platformy.

  2. Zálohování dat zákazníka:

   1. Jetveo pravidelně zálohuje Platformu, včetně Aplikací, Metadat a Dat Koncových uživatelů.

   2. Důležité: Zálohované údaje se uchovávají po dobu 24 hodin. Dojde-li k takové poruše nebo výpadku Platformy, že dojde k poškození dat, obnoví Jetveo data z poslední zálohy. To může způsobit ztrátu části dat, která nahrál Uživatel nebo Koncový uživatel od doby provedení poslední zálohy. Zákazník tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.

  3. Základní technická podpora:

   1. Pro Aplikace Standard poskytuje Jetveo technickou podporu. V případě potíží s Aplikacemi Standard se může Zákazník obrátit na technickou podporu prostřednictvím kontaktních údajů dostupných z Webových stránek v sekci Podpora. Jetveo se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby požadavky na podporu Aplikací Standard vyřešila co nejdříve s přihlédnutím k závažnosti požadavku.

  4. Aplikace a do nich nahraná Data Koncových uživatelů běží na Platformě v rámci samostatných instancí a jsou od sebe technicky naprosto izolované.

  5. Důležité: V případě, že k poruše Platformy došlo z důvodů na straně Zákazníka, zavazuje se Zákazník uhradit Jetveo náklady na odstranění této poruchy. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy Platformy Jetveo.

 10. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Zákazník bere na vědomí, že Jetveo nenese v souladu s ustanovením § 5 Zákona o některých službách informační společnosti odpovědnost za obsah informací ukládaných Uživatelem a Koncovým uživatelem.

  2. V případě, že v souvislosti s Metadaty nebo Daty Koncových uživatelů bude vůči Jetveo uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Jetveo oprávněno neprodleně odstranit obsah takových informací. V takovém případě nemá Zákazník právo na jejich obnovu.

  3. Jetveo je oprávněna používat ochranné známky, obchodní firmu, název a jméno Zákazníka pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). Zákazník je oprávněn tento souhlas písemným oznámením Jetveo odvolat. V takovém případě je Jetveo povinna přestat reference využívat a odstranit je z propagačních materiálů.

  4. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Jetveo na Kontaktní e-mail.

  5. Důležité: Jetveo je oprávněno kdykoliv, čas od času a dle svého uvážení, bez předchozího oznámení aktualizovat softwarové vybavení nebo infrastrukturu, sloužící k provozování Platformy a Zákaznický účet. Tím může dojít například ke změně, vylepšení nebo modifikaci grafického uživatelského rozhraní, nebo označení některé funkce za zastaralou a její nahrazení novou funkcí. Jetveo usiluje o to, aby Platforma a Zákaznický účet svým vzhledem, funkcemi a technickými parametry drželi krok s dobou a poskytovali jednotlivým Zákazníkům dobrý zážitek. Jetveo bude takové aktualizace provádět převážně v době plánovaných servisních odstávek.

  6. Důležité: Jetveo není povinna zabezpečovat aktualizace, které jsou nezbytné, aby byla Platforma a Aplikace bez vad po celou dobu trvání závazku. Rozhodnutí o jednotlivých aktualizacích Platformy a Aplikací je ve výhradní pravomoci Jetveo, a Jetveo Zákazníkovými požadavky na aktualizaci není vázána.

  7. Důležité: Jetveo sama rozhoduje o tom, kterou verzi Platformy zpřístupní Zákazníkovi. To znamená, že Jetveo nemusí zpřístupnit vždy nejnovější verzi Platformy..

  8. Důležité: Jetveo zpřístupní informace o nejnovějších aktualizacích Platformy a Aplikací v čitelné formě. Jetveo však není odpovědná za informování ani notifikaci Zákazníka ohledně jakýchkoliv aktualizací..

 11. Odpovědnost za vady, náhrada újmy

  1. Důležité: Jetveo neodpovídá za vady Platformy či Aplikací. Jetveo však zpřístupní systém vyřizování požadavků, v rámci kterého se bude snažit v maximální možné míře vyhovět požadavkům Zákazníka na Platformu a Aplikace. Zákazník nemá žádné právní nároky ve vztahu ke drobným nedostatkům Platformy či Aplikací.

  2. Zákazník odpovídá za veškerou újmu, která vznikne Jetveo nebo jiné třetí osobě v důsledku ztráty, zneužití či odcizení přístupových údajů k Zákaznickému účtu, pokud k tomu nedošlo zaviněním Jetveo.

  3. Důležité: V maximální míře, kterou umožňují předpisy rozhodného práva, Jetveo ani její dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za výpadky Platformy, ztrátu dat, selhání bezpečnostních mechanismů, přerušení podnikání nebo jakékoli přímé či nepřímé škody jakéhokoli druhu (včetně ušlého zisku), bez ohledu na to, zda by škoda byla založena na porušení smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to ani v případě, že by Jetveo byla o možnosti vzniku takovéto škody předem informována.

  4. Důležité: Pokud Zákazník nemá za tímto účelem uzavřenou individuální smlouvu s Jetveo ve smyslu odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, nesmí Zákazník využívat Platformu a poskytovat přístup k Aplikacím Koncovým uživatelům k činnostem, u nichž je možné rozumně očekávat, že by v případě selhání Platformy nebo Aplikací mohlo dojít k ohrožení nebo zranění osob, smrti či katastrofickým ztrátám (například využití v nemocnicích, letectví, elektrárnách apod.).

  5. Důležité: Zákazník bere na vědomí, že Jetveo nenese odpovědnost za funkčnost Aplikací na zařízeních Koncových uživatelů, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového ani programového vybavení Zákazníka.

  6. Důležité: Jetveo v žádném případě neodpovídá za vady Platformy či Aplikací na zařízeních Koncových uživatelů z důvodu nesprávné instalace nebo úplné absence instalace aktualizace, a to ani v případě, že nedojde k notifikaci nebo dojde k chybě při návodu k instalaci.

  7. V případě sporu je důkazní břemeno týkající se existence vady na Zákazníkovi. Má se za to, že Platforma a Aplikace jsou bez jakýchkoliv vad.

  8. Důležité: .

  9. Důležité: .

  10. Důležité: V případě, že Zákazník, nebo jiný Uživatel či Koncový uživatel, poruší jakoukoliv povinnost, zejména autorská práva nebo licenční podmínky třetích osob, právní předpisy nebo podmínky stanovené právní řádem na porušení dopadajícím a Jetveo vznikne tímto jednáním újma, zavazuje se Zákazník tuto újmu v plném rozsahu uhradit.

  11. Důležité: Bude-li Jetveo povinna nahradit Zákazníkovi újmu v souvislosti s odpovědností Jetveo za vady plnění či porušení smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou Jetveo úmyslně či z hrubé nedbalosti, smluvní strany dohodly omezení náhrady této případné újmy včetně ušlého zisku vzniklé Zákazníkovi tak, že celková náhrada újmy je omezena výší skutečně zaplacené ceny Služby Zákazníkem za poslední Fakturační období. Alternativně, pokud Zákazník doposud neaktivoval žádnou Aplikaci Standard a nezačalo běžet Fakturační období, je celková náhrada újmy omezena částkou EUR 100. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla Zákazníkovi v důsledku vad plnění vzniknout, může činit maximálně tuto částku. Pokud by se Zákazník domníval, že mu může vzniknout újma vyšší, musí si vyžádat individuální podmínky Jetveo, na kterých by se smluvní strany dohodly v samostatné smlouvě v souladu s odst. 3.7. těchto Obchodních podmínek.

 12. Důvěrnost informací

  1. Pro účely tohoto článku je ta smluvní strana, která poskytla chráněné informace druhé smluvní straně, označována jako poskytující strana a ta smluvní strana, která získala chráněné informace poskytující strany, označována jako přijímající strana.

  2. Chráněné informace poskytující strany jsou:

    1. obchodní tajemství poskytující strany ve smyslu § 504 občanského zákoníku,

    2. údaje obsažené ve smluvní dokumentaci, jejíž smluvní stranou je poskytující strana,

    3. její neveřejné technické a výrobní údaje, vnitřní předpisy, počítačové programy, zdrojové a strojové kódy počítačových programů, datové soubory, know-how, analýzy, algoritmy, vynálezy a objevy, stanoviska, projektové plány a koncepční materiály,

    4. údaje o její finanční nebo hospodářské situaci,

    5. její reklamní nápady a náměty,

    6. údaje o jejích zaměstnancích, zákaznících nebo obchodních partnerech,

    7. osobní údaje, které zpracovává jako správce, nebo jako zpracovatel pro třetí osoby odlišné od přijímající strany a

    8. další její informace, které by průměrně inteligentní osoba považovala za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly poskytnuty přijímající straně.

  3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na chráněné informace poskytující strany:

   1. které byly přijímající straně prokazatelně známé z jiných zdrojů než od poskytující strany, a které nebyly získány porušením povinnosti mlčenlivosti,

   2. k jejichž sdělení, zpřístupnění či použití udělila poskytující strana přijímající straně předchozí písemný souhlas, nebo

   3. které přijímající strana sdělila, zpřístupnila nebo použila z důvodu povinnosti stanovené jí právním předpisem nebo orgánem veřejné moci.

  4. Přijímající strana má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech chráněných informacích poskytující strany. To znamená zejména

    1. nesdělit ani nezpřístupnit tyto chráněné informace třetí osobě a

    2. nepoužít je k jinému účelu než pro poskytování Služeb.

  5. Bez ohledu na odst. 12.4 těchto podmínek, přijímající strana je oprávněna zpřístupnit chráněné informace poskytující strany třetí osobě za účelem poskytování Služeb, pokud zaváže tuto třetí osobu k dodržování povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je vázána sama Obchodními podmínkami. Poruší-li však tato třetí osoba povinnost mlčenlivosti, odpovídá za porušení přijímající strana poskytující straně jako by se jej dopustila sama.

  6. Dojde-li ke sdělení nebo zpřístupnění chráněných informací neoprávněné třetí osobě, přijímající strana bezodkladně informuje poskytující stranu a učiní potřebná opatření k minimalizaci škodlivých následků.

 13. Zpracování osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů Uživatelů Jetveo jako správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou dostupné z Webových stránek. Zákazník se zavazuje informovat všechny Uživatele o tomto zpracování alespoň tak, že odkáže uživatele na zásady ochrany soukromí Jetveo před tím, než jim zpřístupní Platformu.

  2. Zpracování osobních údajů Jetveo jako zpracovatelem osobních údajů pro Zákazníka jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR se řídí podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné z Webových stránek Jetveo. Tyto podmínky jsou součástí Obchodních podmínek a smlouvy mezi Jetveo a Zákazníkem ve smyslu čl.28 Nařízení GDPR. Vytvořením Zákaznického účtu Zákazník prohlašuje, že se seznámil s obsahem podmínek zpracování osobních údajů, rozumí mu a souhlasí s ním.

  3. Důležité: Nedojde-li k předchozí individuální dohodě mezi smluvními stranami ve smyslu odst. 3.7. těchto Obchodních podmínek, Zákazník se zavazuje a zaručuje, že žádný Uživatel ani Koncový uživatel do Platformy nenahraje data, včetně Metadat a Dat Koncových uživatelů, obsahující zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl.9 Nařízení GDPR ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl.10 Nařízení GDPR. Porušení tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 14. Komunikace smluvních stran

  1. Za písemnou formu komunikace mezi Jetveo a Zákazníkem je považována i komunikace prostou elektronickou formou prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené níže nebo elektronickou zprávou s prostým elektronickým podpisem ve smyslu nařízení eIDAS. Písemná forma komunikace je vyžadována, není-li někde výslovně dohodnuto, že stačí forma volnější.

  2. Není-li výslovně sjednáno jinak, doručují se veškeré zprávy, upozornění, výzvy nebo jakákoliv jiná sdělení na následující kontaktní e-mailové adresy:

   1. Zákazníkovi na Kontaktní e-mail,

   2. Jetveo na info@Jetveo.io

 15.   Závěrečnáujednání

  1. Vztah mezi Jetveo a Zákazníkem se řídí českým právem.

  2. Tyto podmínky mohou být přeloženy do jiných jazyků. V případě, že z rozdílu mezi jazykovými verzemi Obchodních podmínek vznikne spor, má přednost české znění Obchodních podmínek.

  3. Případné spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

  4. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, e-mailová a jiná korespondence a projevy vůle smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy jsou ve vztahu k textu této smlouvy irelevantní. Smluvní strany tímto výslovně přikazují k uvedeným materiálům při výkladu úmyslu smluvních stran nepřihlížet.

  5. Zákazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti spojená s jeho Zákaznickým účtem, Platformou, Aplikacemi nebo jejich části, ani jakékoliv pohledávky za Jetveo na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Jetveo.

  6. Je-li nebo stane-li se kterékoli ujednání Obchodních podmínek neúčinným nebo neplatným, zbývající ujednání tím nejsou dotčena.

  7. Jetveo vylučuje přijetí jakékoliv nabídky s dodatkem nebo odchylkou, ve smyslu poslední věty § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

  8. Pokud kterákoliv strana neuplatní nebo opomine uplatnit jakékoliv své právo, nevzdává se tím tohoto práva do budoucna a nezakládá to zavedenou praxi mezi smluvními stranami.

  9. Případným zánikem nebo smrtí Zákazníka nepřechází poskytování Služby a práva a povinnosti související s jeho Zákaznickým účtem na jeho právního nástupce.

  10. Důležité: Některá ustanovení těchto Obchodních podmínek by mohla být považována za překvapivá nebo nepřiměřená. Taková ustanovení jsou označena tučným slovem „ Důležité“ a Jetveo na ně Zákazníka speciálně upozornilo, což Zákazník potvrzuje a s obsahem těchto ustanovení souhlasí.

  11. Důležité: Zákazník není slabší smluvní stranou. Smluvní strany vylučují aplikaci § 558 odst. 2, 1748, 1752 odst. 2, 1763, 1799 a 1800 občanského zákoníku. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.