Zásady ochrany soukromí platformy Jetveo

 1. Úvod

  Důležité: Používáním Platformy vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s  těmito Zásadami ochrany soukromí. V  případě, že Zákazník umožní užívání Platformy Jetveo a jejích aplikací dalším Uživatelům, je povinen informovat všechny tyto další Uživatele o tom, jak Jetveo osobní údaje zpracovává, a to alespoň odkazem na tyto zásady ochrany soukromí.

  Jetveo je webová Platforma a služba, která je vlastněna a provozována společností Jetveo s.r.o.(dále jako „ Jetveo“). Platforma Jetveo je low-code programovací nástroj dostupný na stránkách Jetveo, sloužící k tvorbě webových aplikací, jehož součástí je vedle uživatelského prostředí, obsahujícího komponenty, moduly, funkce, šablony a elementy, které Uživateli vygenerují část programového kó du, také služba, která umožňuje běh aplikací, jejich nastavení a nastavení přístupu pro Koncové uživatele aplikací, dostupná v prostředí Jetveo nebo v prostředí Uživatele (dále jako“ Platforma“).

  Protože bychom chtěli, aby byl tento dokument snadno pochopitelný, budeme Jetveo označovat také jako „ my“ a čtenáře tohoto dokumentu jako „ Vy“.

  Pojmy, které jsou používány v  těchto Zásadách, mají stejný význam jako pojmy používané ve Všeobecných obchodních podmínkách platformy Jetveo.

 2. Obecné informace

  Hlavním subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů (tzv.správce obchodních údajů) je společnost Jetveo s.r.o., IČ: 02769875, se sídlem Rybářská 814/30, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.C 82420 u Krajského soudu v Brně.

  Správce Vašich osobních údajů, tedy Jetveo, je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů. V  některých případech však nemusíme být správcem osobních údajů, ale pouze jejich zpracovatelem (například v  případě, že jste Koncovým uživatelem, tedy uživatelem Aplikace vytvořené naším Zákazníkem prostřednictvím naší Platformy).

  Kontaktovat nás můžete e-mailem na e-mailové adrese info@Jetveo.io.

  Můžete nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem týkajícím se zpracovávání osobních údajů nebo v  případě, že budete chtít uplatnit nějaké z  Vašich práv vyjmenovaných v části 4. těchto Zásad. Informace Vám poskytneme bezplatně, pokud Vaše požadavky nejsou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují. V takovém případě Vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s učiněním požadovaných úkonů.

 3. Specifické informace

  1. Zdroj osobních údajů

   Osobní údaje získáváme:

    1. přímo od Vás tím, že nám je předáte (např.vyplníte v Zákaznickém účtu, při používání Platformy nebo v Aplikaci),

    2. automaticky při Vašem používání Platformy.

   Osobními údaji, které obdržíme od Vás, mohou být Vaše jméno a příjmení, obchodní firma, IČ, DIČ, kontaktní adresa, e-mail, platební údaje, uživatelské jméno nebo jakékoliv další osobní údaje, které nám sami poskytnete.Pokud nám některé z těchto osobních údajů neposkytnete, nebudeme je zpracovávat, nicméně některé z těchto údajů jsou pro Vaše užívání Platformy a souvisejících služeb nezbytně nutné.

   Při Vašem používání Platformy pak automaticky získáváme některá data, která se týkají Vašeho užívání Platformy (viz níže).

  2. Účely zpracování

   Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům.

   1. Registrace a vedení Zákaznického účtu

    Osobní údaje zpracováváme za účelem registrace, založení a vedení zákaznického účtu, a to proto, abychom mohli zákaznický účet udržovat, abyste jeho prostřednictvím mohli používat Platformu a nastavovat nebo měnit potřebné údaje.

    Za tímto účelem můžeme zpracovávat jméno, obchodní firmu, IČ, DIČ, kontaktní nebo fakturační adresu, e-mail, uživatelské jméno nebo další údaje, které nám v  rámci uživatelského účtu poskytnete.

    Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je plnění smlouvy, kterou jsme uzavřeli se Zákazníkem.

    Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy se Zákazníkem a dále po dobu 12 měsíců od jejího ukončení.

   2. Vyřizování požadavků

    Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřizování Vašich požadavků nebo dotazů, které nám zasíláte.

    Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejména jméno, e-mail nebo další údaje, které nám v rámci Vašeho požadavku poskytnete.

    Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je právě Váš požadavek.

    Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme do doby vyřízení Vašeho požadavku a dále po dobu 12 měsíců.

   3. Plnění právních povinností

    Osobní údaje také zpracováváme za účelem plnění našich právních povinností, a to zejména daňových a účetních.

    Za tímto účelem můžeme zpracovávat jméno, obchodní firmu, IČ, DIČ nebo fakturační adresu.

    Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je plnění právních povinností, které na nás dopadají.

    Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu, kterou nám nařizují právní předpisy.

   4. Zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb

    Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru a neprovedli jste opt-out, zpracováváme osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb.

    Za tímto účelem můžeme zpracovávat Váš e-mail.

    Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je Váš souhlas.

    Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.

   5. Ochrana našeho oprávněného zájmu

    Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, například za účelem ochrany našich webových stránek a systémů proti kybernetickým útokům a jinému zneužití.

    Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem.

    Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 12 měsíců.

   6. Troubleshooting a zlepšování funkčnosti Platformy

    Na naší Platformě neustále pracujeme, snažíme se o její vývoj a o to, aby pro Vás bylo Uživatelské prostředí co nejpříjemnější.Potřebujeme proto vědět, jak v rámci Platformy pracujete, abychom tyto údaje mohli analyzovat a naši Platformu postupně vylepšovat.

    Za tímto účelem můžeme zpracovávat údaje o tom, jaké úkony v rámci Platformy děláte, a to prostřednictvím záznamu obrazovky.

    Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem.

    Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 12 měsíců.

  3. Informace, týkající se třetích osob

   Osobní údaje třetích osob jsou zejména osobní údaje zaměstnanců našich Zákazníků, osobní údaje Uživatelů našich Zákazníků, osobní údaje Koncových uživatelů Aplikací, které vytvořili naši Zákazníci nebo jejich Uživatelé v  rámci Platformy, nebo osobní údaje třetích osob, které do Aplikací vložili Koncoví uživatelé. Tyto osobní údaje používáme výlučně k účelu plnění smluv s našimi Zákazníky či smluvními partnery. V  případě, že Zákazník umožní užívání Platformy Jetveo a jejích aplikací dalším Uživatelům nebo Koncovým uživatelům, je povinen informovat všechny tyto další Uživatele a Koncové uživatele o tom, jak Jetveo osobní údaje zpracovává, a to alespoň odkazem na tyto zásady ochrany soukromí. Osobní údaje třetích osob zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 12 měsíců.

  4. Příjemci osobních údajů

   Vaše osobní údaje můžeme v některých případech sdělit níže uvedeným příjemcům.

   1. Orgány veřejné moci

    Orgánům veřejné moci sdělujeme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašich pokynů, v případech, kde tak ukládá zákon, nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob.

   2. Smluvní partneři

    Platforma je provozována a spravována přímo námi, tedy Jetveo.Abychom Vám však mohli poskytnout funkční produkt, v některých případech využíváme naše partnery.

     1. azure.microsoft.com

     2. stripe.com

     3. Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu sdělujeme naší daňové a účetní kanceláři, uol.cz.

     4. Vaše osobní údaje můžeme občas sdělit také jiným partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

 4. Vaše práva

  1. Právo na přístup k osobním údajům

   Máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

  2. Právo na opravu osobních údajů

   Pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění.

  3. Právo na výmaz

   Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje vymažeme jestliže (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl Vámi odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, (iv) zpracování je protiprávní, nebo (v) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

   Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv třetí osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

  5. Právo na přenositelnost údajů

   Pokud si přejete, abychom osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a které jsme získali od Vás, předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme Vám však moci vyhovět.

  6. Právo vznést námitku

   Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích osob. V případě, že následně neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

 5. Závěr

  V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

  Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese info@Jetveo.io. Na vaše otázky či žádosti odpovíme bez zbytečného odkladu.

  Na naši činnost dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Platné od: 1. 10. 2021.

Účinné od: 1. 10. 2021.