Podmínky služby Jetveo pro uživatele

Tyto podmínky představují soubor práv a povinností spojených s přístupem k aplikacím, běžícím na platformě Jetveo, jejímž provozovatelem a vlastníkem je obchodní společnost Jetveo s.r.o., IČO: 02769875, se sídlem Rybářská 814/30, Brno 603 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 82420.

 1. Definice

  1. Pojmy, použité v těchto podmínkách, mají následující význam, není-li u konkrétního pojmu uvedeno jinak:

   Aplikace

   je software vytvořený Platformou na základě Metadat poskytnutých Uživatelem, který běží v prostředí Platformy.

   Data Koncových uživatelů

   jsou veškeré vstupy, které vloží Koncový uživatel do Aplikace, například jeho registrační údaje.

   Jetveo

   je provozovatel Platformy Jetveo, kterým je obchodní společnost Jetveo s.r.o., identifikovaná v záhlaví Podmínek služby.

   Koncový uživatel

   je koncový uživatel Aplikace, kterému Aplikaci zpřístupnil Uživatel.

   Metadata

   jsou veškeré vstupy, které Uživatel vloží do Platformy za účelem vytvoření Aplikace, jde zejména o souhrn programového kódu, nastavení, multimediálního a textového obsahu.

   Nařízení GDPR

   je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP).

   Občanský zákoník

   je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

   Obchodní podmínky

   jsou obchodní podmínky Platformy, kterými se řídí vztah Jetveo a Zákazníka a které jsou dostupné na Webových stránkách.

   Platforma

   je on-line cloudová platforma umožňující Zákazníkům vytvářet v ní, spouštět a zpřístupňovat Koncovým uživatelům vlastní Aplikace. Platforma umožňuje v rámci zákaznických účtů v low-code konfigurovat Aplikace, obsahuje předdefinované moduly, knihovny a elementy, a představuje také souhrn hardwarové a softwarové infrastruktury, ve které Aplikace následně běží.

   Podmínky služby

   jsou tyto podmínky služby Jetveo pro uživatele.

   Služba

   spočívá ve zpřístupnění Platformy Zákazníkovi, umožnění Zákazníkovi vyvíjet a provozovat v Platformě Aplikace a zpřístupňovat Aplikace Koncovým uživatelům Zákazníka podle pravidel Obchodních podmínek.

   Uživatel

   je Zákazník a jakákoli další osoba, kterou Zákazník do Platformy jako uživatele přidá a udělí jí oprávnění vkládat Metadata a vyvíjet Aplikace.

   Webové stránky

   jsou webové stránky Jetveo dostupné z adresy Jetveo.io.

   Zákaznický účet

   je uživatelské prostředí Platformy, v němž Uživatelé mohou vstupovat do Platformy, vytvářet Aplikace a ve kterém jsou uložené údaje o Zákazníkovi, které Zákazník může prostřednictvím Zákaznického účtu měnit a upravovat.

   Zákazník

   je podnikatel, který si vytvořil Zákaznický účet a kterému Jetveo poskytuje Službu.

  2. Tyto Podmínky služby dopadají na každého Uživatele a Koncového uživatele a upravují podmínky za kterých smějí přistupovat k Platformě a Aplikacím. Uživatel je povinen Koncové uživatele s Podmínkami služby seznámit a Koncový uživatel přistupováním k Aplikacím vyslovuje s Podmínkami služby souhlas a zavazuje se je dodržovat.

  3. Pokud Uživatel poskytuje Koncovým uživatelům přístup k Aplikacím na základě svých vlastních obchodních podmínek, nesmí být obchodní podmínky Uživatele v rozporu s Podmínkami služby. Porušení Podmínek služby ze strany Koncového uživatele se považuje za podstatné porušení Obchodních podmínek Zákazníkem.

 2. Autorské právo

  1. Uživatel a Koncový uživatel prohlašuje, že má veškerá práva k Metadatům a Datům Koncových uživatelů nezbytná pro vytvoření a využívání Aplikací v rámci Platformy. Uživatel a Koncový uživatel poskytuje Jetveo nevýhradní, územně a množstevně neomezenou licenci užít Metadata a Data Koncových uživatelů v souladu s Obchodními podmínkami.

  2. Jetveo poskytuje Uživatelům a Koncovým uživatelům přístup k Platformě a Aplikacím jako součást Platformy prostřednictvím sítě internet po dobu trvání poskytování Služby. Jedná se o poskytování Služby, která je odborně označována také jako Platform as a Service a Software as a Service. Aplikace je předmětem duševního vlastnicí Jetveo a výhradně Jetveo a její zaměstnanci a spolupracovníci k Aplikaci vykonávají autorská práva. Jetveo neuděluje Uživateli ani Koncovému uživateli žádná užívací práva k Platformě ani Aplikaci.

  3. Bude-li za účelem přístupu k Platformě nebo Aplikaci nezbytné stáhnout do koncového zařízení Uživatele nebo Koncového uživatele dočasnou rozmnoženinu počítačového programu (například dočasné skripty), poskytuje Jetveo Uživateli a Koncovému uživateli nevýhradní, územně neomezenou licenci užít takovou rozmnoženinu počítačového programu na jednom zařízení, na kterém je právě spuštěna Platforma nebo Aplikace, za účelem přístupu k a využití funkcí Platformy nebo Aplikace. Taková licence se poskytuje pouze na dobu trvání relace. Licence podle tohoto odstavce je poskytována bezúplatně. Uživatel ani Koncový uživatel nejsou oprávněni předmět této licence sdělovat veřejnosti ani distribuovat.

 3. Podmínky používání Aplikací

  1. Dozví-li se Uživatel nebo Koncový uživatel o tom, že došlo ke ztrátě, odcizení nebo zneužití přístupových údajů k jejich účtu, že třetí osoba porušuje podmínky Platformy nebo objeví-li jakoukoliv bezpečnostní mezeru či chybu v Platformě, zavazuje se o tom okamžitě informovat Jetveo a zároveň tyto informace nesdělit a nezpřístupnit třetí osobě a nezneužít je ve prospěch svůj nebo třetí osoby.

  2. Uživatel odpovídá Jetveo za jednání všech osob, kterým zpřístupnil Platformu, včetně Aplikací. Jetveo nenese žádnou odpovědnost za jednání takových osob v rámci Platformy.

  3. Uživatel a Koncový uživatel nesmí do Platformy nahrávat obsah, který je výhružný, obscénní, zdraví škodlivý, pornografický nebo nezákonné povahy.

  4. Uživatel ani Koncový uživatel nesmí v rámci Platformy ukládat informace nebo umožnit přenos informací, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Uživatel ani Koncový uživatel nesmí v rámci Platformy šířit počítačové viry, malware, trojské koně, časové bomby nebo jiné závadné aplikace.

  5. Uživatel ani Koncový uživatel nesmějí prostřednictvím Aplikací neúměrně zatěžovat Platformu, např. konfigurací nebo využíváním aplikací na těžbu digitálních měn nebo jiných aplikací využívajících zdroje Platformy nad rámec běžných aplikací, ani zdroje třetích osob např. síťové útoky (DoS a podobně) nebo jiné.

  6. Uživatel a Koncový uživatel se zavazují, že nebudou žádným způsobem narušovat či obcházet limity Aplikací, podmínky Platformy nebo bezpečnostní opatření softwarového vybavení a infrastruktury Jetveo, nezneužijí cizí údaje k účtům v rámci Platformy, nebudou se snažit získat přístup do těch částí Platformy, ke kterým nemají patřičná oprávnění (a nebudou k nim přistupovat), a nebudou provádět kybernetické útoky na Platformu.

  7. Uživatel ani Koncový uživatel nebudou úmyslně ani z nedbalosti přetěžovat Platformu nad rámec běžného užití průměrným uživatelem. Je zejména zakázáno přistupovat k Platformě prostřednictvím robotů či automatizovaných skriptů. Uživatel ani Koncový uživatel dále nebudou provádět jakékoliv penetrační testování Platformy.

  8. Uživatel a Koncový uživatel nesou plnou odpovědnost za obsah Metadat a Dat Koncových uživatelů, bez ohledu na to, kdo Metadata a Data Koncových uživatelů poskytl a nahrál do Platformy pod jejich účtem nebo prostřednictvím jimi aktivovaných Aplikací. Uživatel a Koncový uživatel zejména prohlašují a zavazují se, že mají k Metadatům, Datům Koncových uživatelů a všem jejich součástem veškerá práva, smí je využít pro komerční Aplikace a neobsahují nevhodný, nezákonný nebo jinak škodlivý obsah.

 4. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Uživatel a Koncový uživatel berou na vědomí, že Jetveo nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah jimi ukládaných informací.

  2. Uživatel a Koncový uživatel jsou plně odpovědní za obsah nahrávaný do Platformy.

  3. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem nebo Koncovým uživatelem bude vůči Jetveo uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Jetveo oprávněno neprodleně odstranit obsah takových informací. V takovém případě nemá Uživatel ani Koncový uživatel právo na jejich obnovu.

  4. Jetveo je oprávněno kdykoliv, čas od času a dle svého uvážení, bez předchozího oznámení aktualizovat softwarové vybavení nebo infrastrukturu, sloužící k provozování Platformy a tím omezit chod nebo běh Aplikací. Tím může dojít například ke změně, vylepšení nebo modifikaci grafického uživatelského rozhraní, nebo označení některé funkce za zastaralé a její nahrazení novou funkcí. Jetveo usiluje o to, aby Platforma svým vzhledem, funkcemi a technickými parametry držela krok s dobou a poskytovala Uživatelům a Koncovým uživatelům.

 5. Odpovědnost za vady, náhrada újmy

  1. Poskytování přístupu k Aplikacím a jejich funkcí Koncovým uživatelům je založeno na smluvním vztahu mezi Koncovým uživatelem a Zákazníkem. Jetveo není součástí takového smluvního vztahu. Za jakoukoliv újmu způsobenou Koncovému uživateli v souvislosti s Aplikacemi nese odpovědnost Zákazník a Koncový uživatel uplatní veškeré nároky z takové újmy u Zákazníka. Pravidla uplatnění těchto nároků, jakákoliv omezení a limity jsou upravené ve smlouvě mezi Koncovým uživatelem a Zákazníkem.

  2. Jetveo nezaručuje Koncovému uživateli žádné minimální standardy dostupnosti Aplikací, jejich funkcionality, prevence před výpadky, podporu, údržbu, aktualizace, ani jiné závazky a záruky týkající se běhu Aplikací. Jakékoliv takové záruky a závazky si musí Koncový uživatel dohodnout se Zákazníkem v rámci jejich samostatné smlouvy.

  3. V maximální míře, kterou umožňují předpisy rozhodného práva, Jetveo ani její dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za výpadky Aplikací, Platformy, ztrátu dat, selhání bezpečnostních mechanismů, přerušení podnikání nebo jakékoli přímé či nepřímé škody jakéhokoli druhu (včetně ušlého zisku), bez ohledu na to, zda by škoda byla založena na porušení smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to ani v případě, že by Jetveo byla o možnosti vzniku takovéto škody předem informována.

 6. Zpracování osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů Uživatelů a Koncových uživatel Jetveo jako správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou dostupné z Webových stránek.

 7. Závěrečná ujednání

  1. Vztah se řídí českým právem.

  2. Tyto Podmínky služby mohou být přeloženy do jiných jazyků. V případě, že z rozdílu mezi jazykovými verzemi těchto podmínek vznikne spor, má přednost české znění těchto podmínek.

  3. Jetveo vylučuje přijetí jakékoliv nabídky s dodatkem nebo odchylkou, ve smyslu poslední věty § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

  4. Pokud kterákoliv smluvní strana neuplatní nebo opomine uplatnit jakékoliv své právo, nevzdává se tím tohoto práva do budoucna a nezakládá to zavedenou praxi mezi smluvními stranami.

Tyto Podmínky služby jsou účinné od 1. 10. 2021.